Sosiaaliturva

Tähän yhteyteen on www.hs-rottenmann.at koottu pähkinänkuoressa perustietoa niistä sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksistä, joita potilasyhdistyksestä usein kysytään. Tavallisimpia kysymyksiä ovat: Korvaako Kela peruukin? Mistä voin anoa rahallista tukea peruukin hankintaan, kotikuntani ei myönnä lainkaan maksusitoumusta? Kotikuntani myöntämä maksusitoumus ei kata lapsen tarvitseman peruukin hintaa, en pysty maksamaan omaa osuuttani, miten selviämme? Voinko saada sairauslomaa, hiukseni lähtevät suurissa tukuissa, enkä voi mennä töihin? Voinko saada haitan ja kustannusten perusteella vammaistukea?

Yllättäen täydelliseen kaljuuteen tai karvattomuuteen sairastunutta ei sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä useinkaan mielletä tuen tarpeessa olevaksi. Hiuksettomuutta ja karvattomuutta pidetään virheellisesti vain kosmeettisena haittana, ehkä siksi, että terveet ihmiset käyttävät kosmeettisista syistä samoja apuvälineitä – peruukkeja, irtoripsiä ja kestopigmentointia. Sairastunut jätetään usein yksin ongelmansa kanssa. Tukipalveluja tarvittaisiin enemmän kuin niitä on tällä hetkellä tarjolla.

Maksusitoumus peruukin hankintaan

Alopeciaa sairastaville myönnetään maksusitoumus peruukin hankintaa varten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Maksusitoumuksen peruukin hankintaa varten saa yliopistollisesta sairaalasta, keskussairaalasta tai terveyskeskuksesta. Tällä hetkellä alopeciaa sairastavat ovat asuinpaikkakuntansa mukaan epätasa-arvoisessa asemassa, sillä kuntien myöntämät maksusitoumukset vaihtelevat suuresti. Yhdestä kahteen peruukin hankkimista varten myönnettävät maksusitoumukset ovat useimmiten 250 – 500 euron suuruisia. Joissain yksittäisissä kunnissa maksusitoumus on myönnetty kokonaiskustannusten mukaan. Kaljuuden aiheuttamia psyykkistä, fyysistä, taloudellista tai sosiaalista haittaa ei useinkaan ymmärretä, eikä peruukkia mielletä apuvälineeksi.

Peruukit kuluvat jokapäiväisessä käytössä. Pitkäaikaiskäyttäjien arvion mukaan päivittäisessä käytössä aitohiuksinen peruukki kestää noin vuoden ja vastaavasti keinokuituisia peruukkeja kuluu kahdesta kolmeen kappaletta. Peruukkia täytyy huoltaa säännöllisesti, joten myös vaihtoperuukki on tarpeen.

Peruukin käyttöikään vaikuttaa pohja- ja hiusmateriaalista riippuen mm. päänahan hikoilu, ihon kunto, käyttäjän ikä, ammatti, työolosuhteet ja harrastukset. Lyhytaikaisesta pälvikaljusta saattaa selviytyä hiustuuhenteella tai vain yhdellä keinokuituperuukilla, jolloin kustannukset jäävät vähäisiksi. Pitkäaikaista kaljuutta poteva joutuu hankkimaan olosuhteista riippuen 1-2 peruukkia vuodessa. Aitohiuksisten, mittatilausperuukkien hinnat vaihtelevat noin 1000 - 1500 euron välillä. Sairauden hoitoon käytettävästä apuvälineestä - peruukista - aiheutuvat erityiskustannukset saattavat joidenkin kohdalla nousta jopa 2000 euroon vuodessa, joista maksusitoumus kattaa vain pienen osan.

Sairausloma

Nopeasti etenevään alopeciaan sairastuneelle sairausloma voi olla sairauden akuutissa vaiheessa tarpeen. Hiuksettomuuden aiheuttama psyykkinen rasitus voi kuormittaa arjessa selviytymistä ja ylittää sairastavan voimavarat. Sairausajan päiväraha: Oikeus Kelan sairausajan päivärahaan on Suomessa asuvalla 16 - 64 -vuotiaalla, joka on sairauden takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Päivärahan maksu alkaa vasta omavastuuajan jälkeen, joka on sairastumispäivän lisäksi yhdeksän arkipäivää. Asiakkaan kuntoutustarve ja mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitettävä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 päivää. Sairauspäivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä, lauantait mukaan lukien. Enimmäismäärä on 300 päivää. Päiväraha on viagra federal express verollista tuloa.

Kelan maksama lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki

Kelan maksama lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki ovat kolmessa eri suuruusluokassa sairaudesta aiheutuvan haitan ja kustannusten perusteella. Niistä saa lisätietoa Kelan paikallistoimistoista. Tässä niistä on kerrottu vain pääpiirteittäin.

- Lapsen hoitotuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kotihoitoa. Lapsen hoitotuen saaminen edellyttää, että alle 16-vuotias lapsi on vähintään kuuden kuukauden ajan siinä määrin hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa, niin että siitä aiheutuu erityistä taloudellista tai muuta rasitusta. Joillekin vaikeaa ja pitkäaikaista alopeciaa sairastaville lapsille on myönnetty alinta hoitotukea määräaikaisena. Alopecian hoidossa käytettäviä valohoitopalveluita ei ole kaikilla paikkakunnilla tarjolla, joten vanhemmat joutuvat osallistumaan aikaa vieviin kuljetuksiin työaikana. Perheelle aiheutuu huomattavia erityiskustannuksia lapselle mittatilaustyönä tehtävästä peruukista silloin, kun terveydenhuollon maksusitoumus ei kata hankintahintaa. Lasten peruukit tehdään aina mittatilaustyönä, sillä ne joudutaan pienentämään aikuisten peruukeista. Lasten ja nuorten käytössä aitohiuksiset peruukit kestävät parhaiten vauhdikastakin menoa.

- Vammaistuki on tarkoitettu 16 - 64 -vuotiaalle pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle henkilölle tukemaan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistuen saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on sairaus tai vamma, joka heikentää toimintakykyä. Toimintakyvyn heikentymisen tulee arvion mukaan kestää ainakin vuoden ajan. Vammaistukea maksetaan yleisen haitan, tarvittavan avun ja palvelusten sekä erityiskustannusten perusteella. Tukea voidaan myöntää vuoden ajalta takautuvasti. Tuki on verovapaa.

Yllättäen tapahtuva karvattomuus tai kaljuuntuminen vaikuttavat sairastavan toimintakykyyn. Huomiota herättävästi oireileva ihotauti saattaa aiheuttaa runsaasti henkisiä paineita ja vaikuttaa lamaannuttavasti sairastavan toimintakykyyn. Haitan lisäksi erityiskustannuksia aiheutuu erilaisista hoidoista, peruukeista, irtoripsistä ja kestopigmentoinnista. Muutamille vaikeaa pitkäaikaista alopeciaa sairastaville on buy cheap lasix good choice myönnetty alinta vammaistukea määräaikaisena.

- Eläkkeensaajan hoitotuella pyritään tukemaan sairaan tai vammaisen henkilön kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaamaan sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukea voidaan maksaa hoidon ja palvelusten sekä erityiskustannusten korvaamiseksi Suomessa asuvalle 65 vuotta täyttäneelle tai alle 65-vuotiaalle, joka saa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä joko kansaneläkkeenä tai sairauden perusteella. Hoitotuen saamisen edellytyksenä on että henkilön toimintakyky on alentunut yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajaksi. Toimintakyvyn alenemisella tarkoitetaan sitä, että henkilön kyky huolehtia itsestään ja toiminnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut. Eläkkeensaajan hoitotukea ei makseta osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai lakisääteistä avuttomuus- tai haittalisää saman vamman tai sairauden perusteella saavalle.

Hoito- ja vammaistukihakemukset toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Hakemukseen liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama C-todistus. Korotettua tai erityistukea haettaessa mukaan liitetään kuntoutussuunnitelma. Hakemuksen on hyvä liittää oma seikkaperäinen selvitys, josta käy ilmi hoitokäytännöt ja taudista aiheutuva haitta sekä erityiskustannukset. Se auttaa virkailijaa ymmärtämään kokonaistilannetta ja tuen tarvetta, sillä ihosairauksien vammauttavista ja haittaa aiheuttavista piirteistä sekä erityiskustannuksista tiedetään yleisesti vähän. Vammaistukien ja hoitotukien myöntämisessä on erilaisia käytäntöjä paikkakunnasta riippuen.

Veronmaksukyvyn alentuminen

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voidaan hakea sairauskulujen perusteella. Ihopotilaiden sairauskuluihin voidaan katsoa kuuluviksi varsinaisten sairauskulujen lisäksi lääkärin määräämän ilmastohoitomatkan aiheuttamat kustannukset, valohoitolaitteen hankinta- ja hoitokulut sekä muut sairauden hoidon kannalta välttämättömät kulut kuten esim. peruukkien hankinnasta aiheutuneet suuret kustannukset. Lisätietoa saa kotipaikkakunnan verotoimistosta.

Invalidivähennys

Invalidivähennyksen hakemista varten tarvitaan B-lääkärinlausunto, jossa on määritelty haitta-aste ja haitan pysyvyys. Vähennyksen saamiseksi haitta-asteen tulee olla vähintään 30 %. Vähennyksen saa sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Joillekin pitkäaikaista karvattomuutta sairastaville on myönnetty invalidivähennys.

www.webcamcaptures.cc http://pornovideoshub.com